Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN            Schermafbeelding 2015-01-02 om 19.46.55.png
             
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Zeelbergmedia BV waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten, onderwerpen, adviezen of projecten.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen Zeelbergmedia BV en Opdrachtgever.

Opdrachtgever: de wederpartij van Zeelbergmedia BV en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.

Overeenkomst: de tussen Zeelbergmedia BV en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden.

Werk: het door Zeelbergmedia BV uitgevoerde werk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen Zeelbergmedia BV en Opdrachtgever.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Zeelbergmedia BV zijn aanvaard.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanbieding door de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien Zeelbergmedia BV op verzoek van de Opdrachtgever een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de Aanbieding.

2.3 Indien de aanvaarding afwijkt van de inhoud van de Aanbieding, komt de Overeenkomst slechts tot stand nadat Zeelbergmedia BV schriftelijk heeft ingestemd met de afwijking.

Artikel 3. Wijziging

3.1 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door Zeelbergmedia BV is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.

3.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het oordeel van Zeelbergmedia BV, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft Zeelbergmedia BV recht op een aanvullende vergoeding.

Artikel 4. Annulering

4.1 Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

4.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en Zeelbergmedia BV nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft Zeelbergmedia BV recht op de volledige vergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

4.3 Een Overeenkomst waarvoor Zeelbergmedia BV onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden geannuleerd.

Artikel 5. Duur Overeenkomst en termijnen

5.1 Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege nadat het Werk is geleverd.

5.2 Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtgever gehouden Zeelbergmedia BV schriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke termijn te verlenen om alsnog het Werk te leveren.

Artikel 6. Vergoeding

6.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Zeelbergmedia BV eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het Werk.

Artikel 7. Auteursrecht, gebruiksrecht en Intellectueel Egendom

7.1 Indien Het Werk bestaat uit de levering van een journalistieke productie, berust het auteursrecht op het Werk uitsluitend bij Zeelbergmedia BV, ongeacht enige herziening van het Werk op instructie van de Opdrachtgever.

7.2 Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst het exploitatierecht niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever door middel van levering van het Werk door Zeelbergmedia BV aan Opdrachtgever, het éénmalig niet-exclusieve exploitatierecht op het Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied.

7.3 Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet schriftelijke overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 7.2 genoemde exploitatierecht.

7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het dit in artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeelbergmedia BV.

7.5 Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het door Opdrachtgever verkregen exploitatierecht en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

7.6 Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in lid 2 van dit artikel omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van Zeelbergmedia BV ten gevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is.

7.7 De schadevergoeding die de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.6 verschuldigd is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding en omvat het door Zeelbergmedia BV geleden inkomensverlies, de door Opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die Zeelbergmedia BV moet maken voor juridische bijstand om de schade te verhalen vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door Opdrachtgever volledig te worden vergoed.

7.8 Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van Zeelbergmedia BV duidelijk te vermelden.

7.9 Voor iedere inbreuk op de aan Zeelbergmedia BV toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

7.10 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Zeelbergmedia BV bij de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, modellen, systemen, systeemontwerpen en software, komen toe aan Zeelbergmedia BV, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

7.11. Alle door Zeelbergmedia BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd voormelde stukken en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeelbergmedia BV tot verveelvoudiging, openbaarmaking of ter kennis brenging aan derden.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief reiskosten en onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

8.2  Alle  tarieven  zijn  exclusief  omzetbelasting  en  andere  heffingen  welke  van  overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

8.3 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt of anders is overeengekomen.

8.4 Facturering kan geschieden vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst. Indien de duur van de Overeenkomst langer is dan 31 dagen, wordt maandelijks, vanaf het verstrijken van de eerste kalendermaand, gefactureerd.

8.5 Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.

8.6 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.

8.7 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit artikel.

8.8 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

8.9 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Zeelbergmedia BV onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 9. Opschorting

9.1 Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Zeelbergmedia BV gerechtigd om zonder nadere kennisgeving zijn verplichtingen op te schorten onverminderd de overige bevoegdheden voortvloeiend uit de wet en deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Zeelbergmedia BV stelt alles in het werk de Overeenkomst met inachtneming van het aanvaarde Plan van Aanpak door Opdrachtnemer naar beste weten en zo zorgvuldig als van hem kan worden verwacht uit te voeren.

10.2. Zeelbergmedia BV neemt met de overeenkomst van opdracht een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de Overeenkomst.

10.3 Zeelbergmedia BV is, behoudens opzet of grove schuld zijdens Zeelbergmedia BV, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst.

10.4 De aansprakelijkheid van Zeelbergmedia BV is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

10.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 is de aansprakelijkheid van Zeelbergmedia BV te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van Zeelbergmedia BV  gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien Zeelbergmedia BV niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit Zeelbergmedia BV uitdrukkelijk uit.

10.6 Zeelbergmedia BV en Opdrachtgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde jegens Zeelbergmedia BV en/of Opdrachtgever betreffende de inhoud van het Werk, anders dan op grond van een inbreuk op het auteursrecht. Indien derden ter zake enige aanspraak jegens Zeelbergmedia BV en/of Opdrachtgever aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever en Zeelbergmedia BV in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. Zeelbergmedia BV en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten.

Artikel 11. Faillissement/surseance

11.1 Zowel Opdrachtgever als Zeelbergmedia BV hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Zeelbergmedia BV of Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte van een onvervangbaar gebleken Opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan, voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten.

12.2. De partij die door overmacht wordt verhinderd de Opdracht te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem verder toekomende rechten, de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. De partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.

12.3. Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, voor de uit hoofde van de Opdracht verrichte werkzaamheden aan Zeelbergmedia BV de verschuldigde vergoedingen voldoen. Indien Zeelbergmedia BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur - zonder enig recht op korting of verrekening - te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Rechts- en forumkeuze

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten